WYBIERZ I ZAGŁOSUJ NA NAJLEPSZE ZAGRANIE

WARUNKI OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest firma Logrus Marcin Rausch z siedzibą przy ul. Malinowej 17, 76-031 Mścice, dalej zwany „Organizator”.
 2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w dokumencie zamieszczonym w zakładce "Zasady" na stronie www.konkurs.ligaakademicka.pl
 3. Konkurs odbędzie się w dniach 13.12.17 do 22.12.17 (do godziny 23:59).

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu ( zwany dalej „Uczestnik” ) mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zamieszkałe na terytorium Polski.
 2. Uczestnik Konkursu, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, tj. m.in. osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, może brać udział w Konkursie pod warunkiem posiadania skutecznej prawnie zgody przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem oraz zakończeniem Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób.
 4. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 2 powyżej, rozumie się osoby zaliczane do I (pierwszej) grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn.

ZASADY KONKURSU

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie konta na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Konkurs trwa od momentu rozpoczęcia dnia 13.12.2017 r. do godziny 23:59 dnia 22.12.2017 r.
 3. Konkurs umiejscowiony jest na stronie ligowej – konkurs.ligaakademicka.pl
 4. Konkurs składa się z kilku zdań konkursowych, które zamieszczone są na konkurs.ligaakademicka.pl
 5. Przez wzięcie udziału w Konkursie rozumiane jako wykonanie zadania konkursowego. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i w momencie realizacji zadania, akceptuje jego postanowienia.
 6. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu.
 7. Zgłoszenia nieprawidłowe i niepełne mogą zostać wykluczone przez Organizatora Konkursu w przypadku złamania zasad Regulaminu lub uzasadnionych podejrzeń o ingerencję w bazę danych Aplikacji lub innych nieautoryzowanych przez Organizatora metod wpływania na przebieg lub mechanizm konkursu.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. Konkurs trwa nieprzerwanie od momentu rozpoczęcia do momentu jego zakończenia.
 2. Po zakończeniu konkursu Organizator wyłoni laureatów spośród osób, które zrealizowały zadanie i ogłosi wyniki na profilu facebook Ligi Akademickiej oraz AORUS najpóźniej do 23.12.2017.
 3. Wraz z wynikami Organizator przekaże dalsze instrukcje dla laureatów mające na celu doprowadzić do przekazania nagród.
 4. Jury: przedstawiciele AORUS i Ligi Akademickiej.

NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie są dwie karty graficzne AORUS GF GTX 1070 Ti:
  1. Jeden egzemplarz zostanie przekazany drużynie, której akcja zdobędzie największą liczbę głosów.
  2. Drugi egzemplarz zostanie przekazany jednej z osób biorących udział w konkursie, wyłonionej na podstawie aplikacji gleam.io
 2. Uczestnik, który zwyciężył, zobowiązany jest na prośbę Organizatora do podania Organizatorowi danych: imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu i adresu wysyłki nagrody. Zaniechanie tego obowiązku lub podanie błędnych danych, które spowoduje brak możliwości zrealizowania Nagrody, spowoduje utratę prawa Uczestnika do Nagrody.
 3. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 4. Zwycięzca może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 5. Nagrody nierozdysponowane wśród Uczestników pozostaną do dyspozycji Organizatora.

REKLAMACJE

 1. Niezależnie i bez wpływu na przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnienia przysługujące Uczestnikowi Konkursu w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia do Organizatora reklamacji dotyczącej Konkursu.
 2. Reklamacje należy złożyć w siedzibie Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja do Konkursu”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, treść żądania oraz podpis.
 3. Reklamacje można składać w czasie trwania Konkursu, a także po jego zakończeniu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jego zakończenia.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty ich doręczenia Organizatorowi. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

INNE POSTANOWIENIA

 1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem facebook.com.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 3. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: [email protected]
 4. Niniejszy Konkurs nie jest loterią promocyjną ani inną grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, których wynik zależy od przypadku.
 5. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte chyba, że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jej urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska w celu poinformowania o wynikach Konkursu.
 7. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Organizatora.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu Konkursu.

ZRÓB SOBIE PREZENT NA ŚWIĘTA

Weź udział w zabawie i zgarnij kartę graficzną GeForce® GTX 1070 Ti!